ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

CREATIVE EVENT1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงาน Creative Event ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้เรื่องการออกแบบ และ Production
- สามารถควบคุมงบประมาณได้
- มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม
- มีความคิดสร้างสรรค์สูง แปลกใหม่ โดดเด่น และแตกต่าง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบงานอีเว้นท์ได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถทำ Presentation เสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
- มีความรู้เรื่องโปรแกรม Word, Exel, Power Point, Photo shop
- สามารถทำงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้

PRODUCER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- บุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- มีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Creative1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง 
- อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์, ควบคุมการผลิตรายการ, ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน      
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน        
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี   
- มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้


ตัดต่อ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การตัดต่อรายการสารคดีความยาว 1 ชั่วโมง หรือ 30 นาที
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro , FinalCut , Photoshop , Illustrator ได้เป็นอย่างดี

PRODUCER รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- บุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

พิธีกร/Creative รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เขียนบทสารคดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประสานงาน รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการจัดการประสานงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถจัดการ และควบคุมด้านงบประมาณได้อย่างมีระบบ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีความสามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้น
- มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตโทรทัศน์
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

พิธีกร/Creative1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
-  มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เขียนบทสารคดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน 
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- หากมีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Creative Marketing1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ด้านการตลาด การขายงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ความรู้ด้านการผลิตรายการเป็นอย่างดี