ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

DIGITAL LIBRARIAN1 ตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 - 35
- มีความเข้าใจในหลักการลงรายการทรัพยากรการสารสนเทศ AACRLL , MARC21
- มีความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและจัดการบริหารและจัดเก็บไฟล์ดิจิตอลเป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุด KOHA ได้ และพร้อมจะเรียนรู้
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านบรรณารักษ์
- ทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความเป็นผู้นำ รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

พิธีกร/Creative1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
-  มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เขียนบทสารคดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน 
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- หากมีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Creative Marketing1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ด้านการตลาด การขายงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ความรู้ด้านการผลิตรายการเป็นอย่างดี


หัวหน้าแผนกเทคนิคการออกอากาศและ IT-Support1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
- มีความรู้ และเข้าใจระบบเทคนิคออกอากาศสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีเป็นอย่างดี
- เข้าใจ File Format ในระบบดิจิตอลทีวี, เข้าใจกระบวนการระบบการจัดเก็บ Data File clip
  และวางแผนการจัดเก็บได้
- มีความรู้ในเรื่องระบบเทคนิคอุปกรณ์ Production เป็นอย่างดี 
- เข้าใจกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์, ทำผังใบคิวออกอากาศช่องโทรทัศน์ได้
- สามารถเจรจาต่อรอง วางแผนงานให้เข้ากับส่วนเทคนิคของสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้
- มีความรู้เรื่อง IT,Internet


เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย
- อายุ 22 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านงานช่าง (เหล็ก/ไม้/ไฟ)
- มีความสามารถด้านโปรแกรม illustrator ,Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน1 ตำแหน่ง

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชีและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ