ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

CREATIVE1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ , ควบคุมการผลิตรายการ , ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

CREATIVE รายการสัตว์ป่า1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง 
- อายุไม่ต่ำกว่า 25ปี 
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์, ควบคุมการผลิตรายการ, ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน      
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน        
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี   
- มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน1 ตำแหน่ง

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชีและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตัดต่อ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย – หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์การตัดต่อรายการสารคดีความยาว 1 ชั่วโมง หรือ 30 นาที
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro , FinalCut , Photoshop , Illustrator ได้เป็นอย่างดี

ASSISTANT DIGITAL MANAGER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Digital Marketing
- มีความเข้าใจและสามารถทำงานด้าน Social Madia Content , Online Campaign
- บุคลิกภาพดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์ / มนุษย์สัมพันธ์ดี / สามารถคิดธีมงานได้
- มีทักษะในการเจรจา นำเสนอ และประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น word, exel, power point, หรือโปรแกรมอื่น ๆ
- สามารถวางแผนการทำงานให้เป็นระบบได้เป็นอย่ำงดี

GRAPHIC DESIGNER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานกราฟิคอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro , Adobe Photoshop , Adobe Illustrator
  Adobe After Effect , 3dmax , Sketch up
- เข้าใจคำว่า 720x576
- มีความอดทนสูง

เจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ1 ตำแหน่ง

1. เพศชาย
2. การศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. อายุ ไม่จำกัด
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการจัดแสง - เสียง
6. มีความรู้ ความเข้าใจระบบภาพ LED
7. มีประสบการณ์ การจัดอีเว้นท์, คอนเสิร์ต, สัมมนา
8. มี connection กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิค
9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้