ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

ASSISTANT DIGITAL MANAGER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Digital Marketing
- มีความเข้าใจและสามารถทำงานด้าน Social Madia Content , Online Campaign
- บุคลิกภาพดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์ / มนุษย์สัมพันธ์ดี / สามารถคิดธีมงานได้
- มีทักษะในการเจรจา นำเสนอ และประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น word, exel, power point, หรือโปรแกรมอื่น ๆ
- สามารถวางแผนการทำงานให้เป็นระบบได้เป็นอย่ำงดี

DIGITAL LIBRARIAN1 ตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 25 - 35
- มีความเข้าใจในหลักการลงรายการทรัพยากรการสารสนเทศ AACRLL , MARC21
- มีความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและจัดการบริหารและจัดเก็บไฟล์ดิจิตอลเป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุด KOHA ได้ และพร้อมจะเรียนรู้
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านบรรณารักษ์
- ทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความเป็นผู้นำ รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

CREATIVE EVENT1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย - หญิง
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงาน Creative Event ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้เรื่องการออกแบบ และ Production
- สามารถควบคุมงบประมาณได้
- มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม
- มีความคิดสร้างสรรค์สูง แปลกใหม่ โดดเด่น และแตกต่าง รวมถึงสามารถวางแผนรูปแบบงานอีเว้นท์ได้อย่างน่าสนใจ
- สามารถทำ Presentation เสนอลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
- มีความรู้เรื่องโปรแกรม Word, Exel, Power Point, Photo shop
- สามารถทำงานล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ1 ตำแหน่ง

1. เพศชาย
2. การศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. อายุ ไม่จำกัด
4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการจัดแสง - เสียง
6. มีความรู้ ความเข้าใจระบบภาพ LED
7. มีประสบการณ์ การจัดอีเว้นท์, คอนเสิร์ต, สัมมนา
8. มี connection กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิค
9. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

พนักงานขับรถผู้บริหาร1 ตำแหน่ง

• เพศชาย
• อายุ 25-40 ปี
• วุฒิการศึกษา ม. 6
• มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• บุคลิกภาพดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน
• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
• สามารถออกต่างจังหวัดได้
• ไม่ดื่มเหล้า/ไม่สูบบุหรี่
• รู้เส้นทางต่างจังหวัด และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
• มีภูมิลำเนาพักอาศัย เขตสวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถ1 ตำแหน่ง

- เพศชาย
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด 
- มีประสบการณ์ขับรถไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
- มีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น มีน้ำใจ และ จิตอาสา
- ออกต่างจังหวัดได้  
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการขับรถกองถ่ายทำสารคดี หรือกองถ่ายทำภาพยนตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ