ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

PRODUCER รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- บุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

พิธีกร/Creative รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เขียนบทสารคดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประสานงาน รายการต่างประเทศ1 ตำแหน่ง

- เพศ หญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการจัดการประสานงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถจัดการ และควบคุมด้านงบประมาณได้อย่างมีระบบ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีความสามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย
- มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้น
- มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตโทรทัศน์
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

PRODUCER1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3-5 ปี
- บุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เขียนบทสารคดี ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำสูง
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- มีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พิธีกร/Creative1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคคลิกภาพดี , พูดจาฉะฉาน , มีไหวพริบดี , แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
-  มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์เขียนบทสารคดี
- มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน 
- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสื่อสารมวลชน สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
- หากมีความสามารถในการพูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Creative Marketing1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ด้านการตลาด การขายงาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ความรู้ด้านการผลิตรายการเป็นอย่างดี


หัวหน้าแผนกเทคนิคการออกอากาศและ IT-Support1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย / หญิง 
- อายุ 30 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 - 10 ปี
- มีความรู้ และเข้าใจระบบเทคนิคออกอากาศสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีเป็นอย่างดี
- เข้าใจ File Format ในระบบดิจิตอลทีวี, เข้าใจกระบวนการระบบการจัดเก็บ Data File clip
  และวางแผนการจัดเก็บได้
- มีความรู้ในเรื่องระบบเทคนิคอุปกรณ์ Production เป็นอย่างดี 
- เข้าใจกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์, ทำผังใบคิวออกอากาศช่องโทรทัศน์ได้
- สามารถเจรจาต่อรอง วางแผนงานให้เข้ากับส่วนเทคนิคของสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้
- มีความรู้เรื่อง IT,Internet


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน1 ตำแหน่ง

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชีและมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ