ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง หรือ ชาย
- อายุ  25 – 35 ปี
- การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
- มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี Express , โปรแกรมทางบัญชี (หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถปิดงบการเงินได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทำงานบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชีประจำเดือน
- ควบคุมตรวจสอบการเบิก - จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
- ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆจากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท
- จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

Digital online planning senior / manager / director1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การโฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านกลยุทธ์และด้านการวางแผนสื่อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

ลักษณะงาน
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการด้านสื่อทุกๆ ช่องทาง
- พัฒนากลยุทธ์และแผนของสื่อทั้งสื่อ Off-line , On ground และโดยเฉพาะด้าน Digital Online

CREATIVE รายการ Tasty Journey1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการเขียนบทโทรทัศน์ , ควบคุมการผลิตรายการ , ควบคุมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ 1-3 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอน
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทางด้านสื่อสารมวลชน
- สามารถบริหารงบประมาณการผลิตได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
- สามารถออกกองติดต่อกันหลายวันได้