ภัทราพร สังข์พวงทอง (ต่อ)

เกิดเมื่อ              วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2513  
เป็นชาวกรุงเทพมหานคร โดยกำเนิด
สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สถานะภาพโสด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530             มัธยมปลายโรงเรียนหอวัง  รุ่น 17
พ.ศ. 2535             ปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2545             ปริญญาโทวารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
.. 2535            เริ่มทำงาน ที่ฝ่ายการตลาด บ. Z FREQUENCY จำกัด   
ผลิตรายการวิทยุ คลื่น Z 88.5 FM พร้อมกับทำงานพิเศษ เขียนสคิรปต์รายการปกิณกะ 
เขียนข่าวและอ่านข่าววิทยุ คลื่น Z 88.5 FM
.. 2536         เป็นผู้สื่อข่าวการเมือง ศูนย์ข่าววิทยุเนชั่น
.. 2538         ผลิตข่าวและรายการข่าว เนชั่นทีวี
กันยายน 2538                ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี 
                              
        เขียนหนังสือเล่มที่ 1  “ กว่าจะเป็นนักข่าวมืออาชีพ “
กุมภาพันธ์ 2544  ถูกไล่ออกจากสถานีโทรทัศน์ไอที
วี ในฐานะ “ 23 กบฎไอทีวี “
                              
เขียนหนังสือเล่มที่ 2  “ คำให้การกบฏไอทีวี “
พ.ศ. 2544                บรรณาธิการ และผู้ดำเนินรายการข่าวสถานีวิ
ทยุ FM . 101  / รับจ้างเขียนบทและผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น รายการคนไทยตัวอย่างUBC 7
พ.ศ.  2545         จบปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน        
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2545-2546       อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ,สถาบันราชภัฏจันทรเกษม , ม. เกริก . ม.รังสิต ฯลฯรับจ้างเขียนบทและผลิ
ตรายการโทรทัศน์ จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
พ.ศ. 2546             Creative  รายการเจาะใจ บ. JSL จำกัด         
                            จัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
                             เขียนหนังสือเล่มที่ 3 “ ร้อยเรื่องราวร่วมด้วยช่วยกัน”
กุมภาพันธ์ 2547  Creative และคนเดินเรื่อง รายการ คนค้นคน บ. ทีวีบูรพา จำกัด
                          จั
ดรายการวิทยุ สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน FM.96.0
ตุลาคม 2547        Creative และพิธีกร  รายการ กบนอกกะลา  บ. ทีวีบูรพา จำกัด
ปัจจุบัน              Producer และ พิธีกรรายการ กบนอกกะลา บ. ทีวีบูรพา จำกัด
                        บรรณาธิการหนังสือ,การ์ตู
นสารคดีกบนอกกะลา