ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โตโต้)เกิด วันที่  12  พฤษภาคม  2526
 
อายุ ปัจจุบัน  อายุ 32  ปี
 
 
 
ประวัติการศึกษา 
 
ปี พ.ศ.2543 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
ปี พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วิทยาเขตปัตตานี
 
 
ประวัติการทำงาน
 
ปี พ.ศ.2550-2552 บริษัท บ้านบันดาลใจ จำกัด
 
       - เจ้าหน้าที่ข้อมูลรายการแผ่นดินเดียวกันบ้านฉัน-บ้านเธอ
 
- เจ้าหน้าที่ข้อมูลรายการพลเมืองเด็ก
 
ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบันที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 
- ตำแหน่งพิธีกร-สร้างสรรค์ รายการประสบการณ์ล้านอาชีพ 
 
- ตำแหน่งพิธีกร-สร้างสรรค์ รายการคนค้นฅน