สุดารัตน์ เกิดสว่าง (แนน)

 
เกิด       2  เมษายน  2527     
 
บ้านเกิด      จ.น่าน     
 
การศึกษา  
 
ปริญญาตรี  2545 - 2548  
คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปริญญาตรี  2546 – 2550  
คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ปริญญาโท  2553 – 2556  
นวัตกรรมสังคม สาขา สังคม ธุรกิจ
และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ประวัติการทำงาน  2549 - 2550    
ครีเอทีฟ บ.กัสท์ 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
 
รายการกบนอกกะลา 
 
     2550    ข้อมูล รายการจุดเปลี่ยน บ.ทีวีบูรพา 
 
     2551  – 2556  ข้อมูล ครีเอทีฟ และพิธีกร 
 
     2556    ลาออกไปเรียนต่างประเทศ 
 
     2558  -  ปัจจุบัน  ข้อมูล ครีเอทีฟ และพิธีกรรายการกบนอกกะลา