เครือข่ายอนาคตไทยเดินหน้าวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจ “อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ”

"อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ"

306 views

เครือข่ายอนาคตไทยเดินหน้าวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจ “อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ”


ระดมสมองภาคีวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หวังปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบของคนไทย 
พร้อมหนุนความเข้มแข็งเครือข่ายด้วยโครงการวิจัยการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอนาคตไทย 
โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 109 องค์กร

หลังจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย "อย่าให้ใครว่าไทย” ครั้งใหญ่ของเหล่าบรรดาองค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ล่าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เครือข่ายอนาคตไทยได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยขององค์กรสมาชิกที่จัดแคมเปญรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ในแต่ละมิติ ได้แก่ มักง่าย ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อและไร้สติเพื่อการระดมสมองในการวางแผนการขับเคลื่อนรณรงค์ร่วมกันและการประสานพลังในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มโดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายฯ ในการเข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

เริ่มด้วยการประชุมของกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็น“อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นกลุ่มแรก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่ สมาคมสร้างสรรค์ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์

จากการประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ เห็นร่วมกันที่จะรณรงค์เรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านทั้ง น้ำ ป่าไม้ อากาศ พลังงาน รวมถึงการจัดการปัญหาขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเมืองซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับกรุงเทพมหานครที่เคยปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ประสบปัญหาการระบายน้ำเนื่องด้วยมีขยะชิ้นใหญ่ไปกีดขวางและอุดตันบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำ โดยการรณรงค์ในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะใช้การประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ในสังคม เพื่อสร้างกระบวนการอาสากำจัดขยะชิ้นใหญ่อย่างเป็นระบบ

ตามมาด้วยการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็น“อย่าให้ใครว่าไทย ฟุ้งเฟ้อ”ซึ่งมีบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่บจ.ไร้ท์แมน มูลนิธิยุวสถิรคุณบมจ.การบินไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ(TCEB)

สำหรับกลุ่มอย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อนั้นเนื่องด้วยมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักในปีนี้ของเครือข่ายอนาคตไทยที่เน้นมิติการลดความฟุ้งเฟ้ออยู่แล้ว จึงเห็นร่วมกันว่าควรวางแผนให้สนับสนุนต่อแผนหลักของเครือข่ายฯ โดยปัญหาที่พบร่วมกันในทุกหน่วยงานคือปัญหาหนี้สินของพนักงาน จึงมีการเสนอเรื่องการจัดทำ VTR/Clips เพียร idol / Smart idol ซึ่งเป็นการค้นหาพนักงานในหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในความเพียร เช่น คนที่ฉลาดทำอาชีพเสริม หรือคนที่สามารถปลดหนี้สินของตนเองได้สำเร็จเพื่อจัดทำ VTR/Clips ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนั้น เพื่อนำไปเผยแพร่ภายในหน่วยงาน ซึ่งบริษัทไร้ท์แมน จะเป็นผู้สนับสนุนการผลิต VTR/Clipsนอกจากนั้นยังมีการเสนอไอเดียเรื่องการหาแนวทางปลดหนี้พนักงานด้วยการกระตุ้นนิสัยการออม
และส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยทางการเงิน

จากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็น“อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง”ซึ่งมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยบจ.หาดทิพย์ CSRClub สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์คุณธรรม การประปาส่วนภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและ บจ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

จากการประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ เห็นร่วมกันที่จะเชิญชวนองค์กรสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันอาทิตย์ที่11 กันยายน 2559ที่ผ่านมาณ ท้องสนามหลวงซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) โดยปรากฏว่าในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน ทั้งนี้เหล่าภาคีเครือข่ายอนาคตไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เปิดไฟไล่โกง" ร่วมกับภาคีอื่นๆ ด้วย และเครือข่ายอนาคตไทยยังได้มีแผนที่จะจัดการรณรงค์ลดเลิก นิสัยขี้โกง ในสังคมไทย ร่วมกันอีกในอนาคตในวาระวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน
เช่น วันเด็ก (เด็กไทยไม่โกง)วันวาเลนไทน์ (รักต้องไม่โกง) เป็นต้น

สุดท้ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนประเด็น“อย่าให้ใครว่าไทย ไร้สติ”ซึ่ง บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม 99.5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บมจ.เทเวศประกันภัย จส.100 และจีพีชาแนล

จากการประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ เห็นร่วมกันที่จะร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนในประเด็น “อย่าให้ใครว่าไทย ไร้สติ” โดยมีแผนที่จะจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อการเสริมพลังด้านบวกด้วยการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ขับขี่ดี มีสติ เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดี และส่งผลต่อการลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่ยานพาหนะในสังคมไทยต่อไป

นอกจากการดำเนินภารกิจของเครือข่ายอนาคตไทยที่มีความรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มจำนวนองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วนั้น  ในมิติการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่คณะทำงานเครือข่ายอนาคตไทยตระหนัก ล่าสุดจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการจัดทำโครงการวิจัยการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอนาคตไทย เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายอนาคตไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอนาคตไทยต่อไปในอนาคต โดยวิธีการศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้การสร้างโมเดลการทำงานเครือข่ายจากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานของเครือข่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วนำมาทดสอบ ปฏิบัติจริงในองค์กรสมาชิกเครือข่ายที่ถูกเลือกมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและขยายผลสู่องค์กรสมาชิกอื่นๆ จนสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นโมเดลการทำงานเครือข่ายอนาคตไทยที่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด โดยประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ การแก้ปัญญาหนี้สินของพนักงาน ซึ่งอยู่ในมิติการขับเคลื่อนโครงการอย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ
ที่เป็นประเด็นการขับเคลื่อนหลักของเครือข่ายฯ ในปีนี้นั้นเอง

การดำเนินภารกิจของเครือข่ายอนาคตไทยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ)ในสังคมไทย ยังคงดำเนินต่อไป ควบคู่กับการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ โดยมีความแพร่หลายขยายสู่วงกว้างในกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยด้วยเหล่าองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ มีเจตนารมณ์เดียวกันคือมุ่งหวังที่จะพัฒนาชีวิตของคนไทยอย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ