แอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์”

ตัวช่วยคนไทยยุคใหม่ ลดละความฟุ้งเฟ้อ มุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้คนในประเทศ

578 views


ตัวช่วยคนไทยยุคใหม่ ลดละความฟุ้งเฟ้อ มุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้คนในประเทศ
“เครือข่ายอนาคตไทยเห็นถึงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยบางกลุ่มที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลในสังคมไทยปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รับอิทธิพลกระแสความนิยมในวัตถุจนมีการใช้จ่ายเงินอย่างไร้เหตุผลและเกินตัว จึงได้พัฒนาตัวช่วยเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการเงิน ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า “คิดดี...มีตังค์”บนสมาร์ทโฟน”
เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกงฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย
ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 112 องค์กร
นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทยเล่าถึงแอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์” ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยฝึกการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลให้กับคนในสังคมว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเครือข่ายอนาคตไทยให้น้ำหนักกับการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องความฟุ้งเฟ้อเป็นพิเศษ
เนื่องด้วยเป็นปัญหาสำคัญที่เห็นได้อย่างชัดเจนในสังคมปัจจุบัน คณะทำงานเครือข่ายฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทยพัฒนาแอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์”บนสมาร์ทโฟนขึ้น โดยแนวคิดหลักในการจัดทำแอปพลิเคชันดังกล่าวคือการปรับวิธีคิดของคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความเข้าใจธรรมชาติวิธีคิดของบุคคลที่เริ่มด้วยการมีความต้องการ มีสิ่งที่เป็นความปรารถนา หรือเป้าหมายในชีวิต แล้วต้องพยายามแสวงหาหนทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว เป็นที่มาของเมนูต่างๆ ในแอปพลิเคชัน ได้แก่ เมนูตั้งฝัน เมนูหา เมนูออม เมนูใช้ และปฏิทินคิดดี...มีตังค์
“คณะทำงานเครือข่ายฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ขึ้นจากแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้บุคคลดำเนินชีวิตบนเหตุและผลมากขึ้นรวมถึงในการใช้จ่ายเงิน หากจำเป็นต้องมีหนี้สินก็ควรเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน
มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม แอปพลิเคชันนี้จึงส่งเสริมให้คนเรียนรู้ที่จะประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตนในความเป็นจริงกับเป้าหมายทางการเงินที่คาดหวังไว้แล้วให้ข้อมูลความรู้สำหรับแนวทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายรวมถึงให้แนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นเอง”

เมนูตั้งฝัน เป็นเมนูแรกในแอปพลิเคชัน ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับความใฝ่ฝันหรือความต้องการในชีวิตของคนสังคมปัจจุบัน 5 เรื่องหลักๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายเรื่องการเก็บเงิน การซื้อบ้าน การซื้อรถ การท่องเที่ยวและการให้รางวัลกับตัวเองโดยเป็นการตั้งคำถามว่าคนอย่างฉัน(ผู้ใช้) เหมาะสมกับบ้าน รถ การท่องเที่ยว และการให้รางวัลตัวเองในแบบไหน? หรือจะมีเงินเก็บในจำนวนที่ต้องการได้เมื่อไร? ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลรายได้และเงินออมปัจจุบันของตนเองเข้าไป เพื่อให้ระบบคำนวณและประมวลคำตอบออกมาเป็นผลลัพธ์ในหลายระดับขึ้นอยู่กับข้อมูลรายได้และเงินออมของผู้ใช้ ซึ่งความสนุกจะเกิดจากคำตอบที่ผู้ใช้ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น ถามว่า “คนอย่างฉันเหมาะกับรถแบบไหน?”
เมื่อกรอกข้อมูลเข้าไป ผลตอบกลับออกมาคือข้อความที่ว่า “ฐานะในภพนี้ฉันคู่ควรกับรถเมล์ฟรี ดีต่อใจ สบายใจ สบายตังค์”ซึ่งถือเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ได้ประเมินสถานการณ์การเงินปัจจุบันของตนเองกับความต้องการที่อยากได้ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คนเรียนรู้ที่จะอยู่บนความเป็นจริงและไม่ใช้ชีวิตเกินฐานะหรือใช้เงินเกินตัวจนเกิดหนี้สินและผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลเพราะถือเป็นความลับส่วนบุคคล
เมื่อทราบสถานะทางการเงินของตัวเองแล้ว ทุกคนย่อมอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไร หรือมีหนทางใดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายความต้องการของตนเอง ซึ่งจะตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยเมนูถัดมานั้นก็คือ เมนูหา เมนูออม และเมนูใช้ ซึ่งเป็นการให้แนวทางเรื่องการหารายได้เสริม การลงทุน การออม และการใช้เงินอย่างชาญฉลาด และปิดท้ายด้วยเมนูปฏิทินคิดดี...มีตังค์ ซึ่งมีความพิเศษคือในแต่ละวันจะมีเคล็ดลับการออมและการบริหารจัดการทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่าที่เป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถปฏิบัติได้ง่าย อันเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสวัตถุนิยม
นอกจากนั้นแล้วเพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องการออมให้กับคนในสังคมไทย เครือข่ายอนาคตไทยยังได้จัดทำคลิปโฆษณาปฏิทินและแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ สื่อสารแนวทางการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มการออมให้มากขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางสื่อขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย
“ภาคีเครือข่ายอนาคตไทยคาดหวังว่าแอปพลิเคชันคิดดี...มีตังค์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้นจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทยให้เกิดกระแสรักการออมและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวคิดความพอเพียงที่เป็นวิถีชีวิตที่ชาญฉลาดในการบริหารจัดการเงินและทรัพยากรรอบตัว” นายธาตรี กล่าว
เครือข่ายอนาคตไทยยังคงดำเนินภารกิจการสร้างกระแสรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในทุกด้านทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อมุ่งหวังให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและยังคาดหวังที่จะเห็นหน่วยงานในทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและได้เข้ามาร่วมภารกิจการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยกันต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ