การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ กิจกรรมครูต้นแบบ โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน 2559

43 ครูไทยจากทั่วประเทศนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล 10 ครูต้นแบบ ในโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2559

2,645 views
เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของคุณครูในระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศ ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อเข้ารับรางวัล 10 ครูต้นแบบ ในโครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการจากคุรุสภา ,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ,คณะกรรมการ และที่ปรึกษาจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) รับฟังการนำเสนอผลงานจากคุณครูทั้ง 43 ท่าน  
ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

(ซ้าย) คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน , (ที่สองจากซ้าย) อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ 
(ที่สามจากซ้าย) คุณบุญชัย ตั้งอุทัยสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
(กลาง) อาจารย์นคร พงษ์น้อย ที่ปรึกษา 
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
(ที่สามจากขวา) ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
(ที่สองจากขวา) คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ  
ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)
(ขวาสุด) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ข่าวอื่นๆ