กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ยกระดับการรณรงค์งดให้บริการถุงพลาสติก ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน 16 หน่วยงานทั่วประเทศ “รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก”

4,317 views

 
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนที่นำทาง(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และหนุนเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

โดย Roadmap ดังกล่าว 
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
1.เร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ
2.ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และแปรรูปพลังงานจากขยะ
3.จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4.การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อยกระดับการรณรงค์ในการงดให้บริการถุงพลาสติก เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อที่เป็นภาคีความร่วมมืองดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าในทุกวัน “จันทร์ - พุธ - ศุกร์” และวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้เป็นจำนวนมาก

ลองคิดดูว่า ประเทศไทยมีประชากรจำนวนกว่า 65 ล้านคน ถ้าทุกคนงดใช้ถุงพลาสติกวันละ 1 ใบ จะลดการเกิดขยะจากถุงพลาสติกได้มากกว่า 65 ล้านใบต่อวัน หรือประมาณ 24,000 ล้านใบต่อปีเลยทีเดียว อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาถุงพลาสติกเหล่านี้สามารถลดลงได้โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการเผยแพร่แนวคิด Zero Waste ลงสู่ชุมชนและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมแนวทางการลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ 3Rs ในการลดถุงพลาสติก ได้แก่
 
Reduce คือการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในทุก ๆ โอกาสที่เป็นไปได้อย่างการซื้อของน้อยชิ้นและสามารถถือกลับได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก การเปลี่ยนพฤติกรรม มาใช้ถุงผ้า กระเป๋าสะพาย หรือเป้แทนการใช้ถุงพลาสติก การใส่ของหลายอย่างรวมกันในถุงพลาสติกใบเดียวกันเท่าที่จะทำได้เป็นการใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็นและการเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกชีวภาพที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น
 
Reuse คือ การนำมาใช้ซ้ำ ถุงพลาสติกที่สร้างปัญหาในทุกวันนี้เกิดจากการถูกใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นขยะทันที ดังนั้น หากนำถุงพลาสติกที่มีอยู่แล้วภายในบ้านมาใช้ซ้ำก็จะช่วยลดการสร้างขยะประเภทนี้ได้จำนวนมาก และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วใช้ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง เช่น ตะกร้า ปิ่นโต กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
 
Recycle คือ “การนำมาแปรรูปใช้ใหม่” ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้โดยคัดแยกถุงพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้สะสมนำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล วิธีการนี้อาจจะยากสักนิดนึงแต่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นก็ไม่ยากเกินที่ทุกคนจะทำได้

ข่าวอื่นๆ