ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก Connecting People to Nature : I’m With Nature “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ในวันที่ ๕ มิถุนายน 2560 ภายใต้แนวคิด : Connecting People to Nature และ คำขวัญ : I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)

1,240 views
ปลุกพลังคนไทยให้ความสำคัญกับธรรมชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
Connecting People to Nature : I’m With Nature
“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ภายใต้แนวคิด : Connecting People to Nature และคำขวัญ : I'm With Nature (ชีวิตฉันผูกกับธรรมชาติ) เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
 

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นการกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP ) ขึ้น มีการทำข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ Comference on the Human Environment เมื่อวันที่ 4 – 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในปี 2560 นี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “Connecting People To Nature” โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

นายสากล ฐานะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวาระดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดงานสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 เพื่อร่วมรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศุนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลก

นอกจากนี่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วประเทศโดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสถานที่ต้างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : มอบส่วนลดค่าที่พักในอุทยานแห่งชาติ 30%
- กรมป่าไม้ : มอบกล้าไม้เพื่อให้ประชาชนนำกลับไปปลูกที่บ้านของตนเอง โดยนอกจากจะสามารถรับได้ที่งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้ว ยังสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศ
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Phuket Aquarium) จังหวัดภูเก็ต
- กรมทรัพยากรธรณี : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณีทั่วประเทศ
- องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั่วประเทศทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั่วประเทศ และส่วนลดค่าที่พัก 50% รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ : ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายสากล ฐินะกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรณรงค์ตามประเด็นหลักในวันสิ่งแวดล้อมโลก “Connecting People to Nature” แล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน “จันทร์-พุธ-ศุกร์” และ วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการลดปริมาณถุงพลาสติกตั้งแต่แหล่งกำเนิดและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังอีกด้วย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. และขอความร่วมมือในการลดใช้ถุงพลาสติกจากประชาชนและทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมลงได้
 
******************************************************************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2298-5630 , 0-2278-8400 ต่อ 1555 - 1556
 

ข่าวอื่นๆ