พม. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์”

ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์

802 views

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ณ บริเวณด่านตรวจ คนเข้าเมืองช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขอทานข้ามชาติที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จากการจัดระเบียบขอทานตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน พบขอทานจำนวน ๕,๕๗๓ ราย เป็นขอทานไทย จำนวน ๓,๕๔๘ ราย ขอทานต่างด้าว จำนวน ๒,๐๒๕ ราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของอาสาสมัครชาวไทย ชาวต่างประเทศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัคร ๑๐ ประเทศอาเซียน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ และการค้ามนุษย์จากกลุ่มผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งอาสาสมัครและผู้แทนองค์กรเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนมีเจตนารมณ์ ดังนี้
๑. เราจะร่วมกันเฝ้าระวังและเป็นเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์
๒. เราจะประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที
๓.เราจะสนับสนุนและเป็นหุ้นส่วนของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิดร่วมกันว่า “อาสาประชารัฐ ร่วมมือคือพลัง” (More Hands More Power)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ เพราะเราเชื่อว่าการประสานความร่วมมือคือพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา (More Hands Make Bigger) ทั้งนี้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง พบเห็นคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พลตำรวจเอกอดุลย์กล่าวตอนท้าย
 

ข่าวอื่นๆ