กบจูเนียร์ THE GREEN

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทีมงานกบนอกกะลา / กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

3,545 views
กบจูเนียร์ THE GREEN 
#Zerowaste
#เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทีมงานกบนอกกะลา / กบจูเนียร์
ริษัททีวีบูรพา จำกัด

เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนของทุกชีวิต ต้นทุนของชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ประเทศชาติ และต้นทุนสำคัญที่สุดของอนาคต
ท้าทายเด็กไทยบ้าพลังทั่วประเทศร่วมแสดงพลังรัก ตระหนัก หวงแหน และปกป้องดูแลต้นทุนของประเทศร่วมกัน
ผ่านการประกวด Clip VDO สร้างสรรค์ ความยาว 5 นาที  ไม่จำกัดรูปแบบ
เด็กไทยบ้าพลัง คลั่งใคล้ ใฝ่เรียนรู้ ด้านการผลิตสื่อและสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
นักเรียน นักศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษา ทีมละไม่เกิน  10 คน  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน หรือนอกระบบ 

วัตถุประสงค์
 1. เปิดเวทีแห่งโอกาสให้เด็กไทยผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. ปลูกฝังเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกกรอบด้วยตนเองจากการผลิตสื่อ
 3. สื่อสารเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทั้งประเทศ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ
ZERO Waste
เมื่อขยะเป็นวาระสำคัญระดับชาติ
และเมื่อประเทศชาติถูกจัดอันดับโลกในการผลิตขยะ
เด็กไทยต้องพร้อมใจกันเรียนรู้  สร้างสรรค์ และสื่อสาร
เพื่อการกำจัดและจัดการขยะให้เป็นศูนย์

แบ่งเป็น 4 หัวข้อ

1. Creative & Innovation
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  เทคโนโลยี เพื่อการจัดการขยะอย่างชาญฉลาด
ต้นทุนต่ำ เป็นจริงง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 
2. Zero Social
เครือข่ายผู้คน โรงเรียน หมู่บ้าน หรือชุมชน กับระบบการจัดการขยะให้เป็นศูนย์
โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้คนที่อยู่ร่วมกัน  เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3. Green @ Heart
คนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว
พฤติกรรม หรือ Life Style การดำรงชีวิต หรือชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็ว่า “กินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
และลดขยะในชีวิตของทุกคน เป็น “ศูนย์” ได้ เพราะการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นง่าย ๆ ที่ตัวเรา

รางวัล
ทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 50,000 บาท
รางวัล The Best Creative   สร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ  มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา  3 สาขารางวัล   มูลค่า  25,000 บาท
 1. Creative & Innovative
 2. Social & Community
 3. Lifestyle
 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต 5 สาขารางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   
 1. บท
 2. ถ่ายภาพ
 3. ลำดับภาพ
 4. เทคนิคพิเศษ และคอมพิวเตอร์กราฟิก
 5. พิธีกร หรือนักแสดง
รางวัลชมเชย  รางวัลละ 5,000 บาท  10 รางวัล
รางวัลระดับภูมิภาค  รางวัลละ 5,000 บาท  20 รางวัล
ทุนการศึกษา  BUCA TALENT  คณะนิเทศศาสตร์ ม. กรุงเทพ จำนวน 5 ทุน 

กำหนดการกิจกรรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดการอบรม  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • หมดเขตส่งผลงานรอบแรก  :  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 • ตัดสินและประกาศผลรอบแรกผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย  ทาง www.tvburabha.com / Facebook The KOB /   Facebook กบจูเนียร์
 • ค่ายสนุกคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 • หมดเขตส่งผลงานรอบสอง          :  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • งานประกาศรางวัล:  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 •  
หมายเหตุ   :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

กฎกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. 1 ทีมประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตอนต้น หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 8 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 2 คน
 2. ส่งผลงานสื่อวีดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมรายละเอียดให้ครบ ดังนี้
  • ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
  • ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตำแหน่ง / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์
  • เขียนหลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / เรื่องย่อ
  • ทุกทีมต้องถ่ายทำภาพเบื้องหลังการทำงานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยไม่ต้องตัดต่อส่งมาพร้อมกับผลงาน
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายสนุกคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม  และผลิตผลงานรอบสองเพื่อสิทธิ์ ในการชิงรางวัลในระดับประเทศ
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมทุกคน  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ภาพ เสียงและส่วนประกอบในวิดีโอทั้งหมด ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์
 6. สงวนสิทธิ์การตัดสินผลงานโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กฎกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. 1 ทีมประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตอนต้น หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 8 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 2 คน
 2. ส่งผลงานสื่อวีดีโอ ไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมรายละเอียดให้ครบ ดังนี้
  • ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
  • ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตำแหน่ง / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์
  • เขียนหลักการและเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ / เรื่องย่อ
  • ทุกทีมต้องถ่ายทำภาพเบื้องหลังการทำงานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยไม่ต้องตัดต่อส่งมาพร้อมกับผลงาน
 3. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายสนุกคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม  และผลิตผลงานรอบสองเพื่อสิทธิ์ ในการชิงรางวัลในระดับประเทศ
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมทุกคน  มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ภาพ เสียงและส่วนประกอบในวิดีโอทั้งหมด ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์
 6. สงวนสิทธิ์การตัดสินผลงานโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.tvburabha.com / Facebook The KOB /   Facebook กบจูเนียร์
สอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ คุณวฤณพร บุญญฤทธิ์พูลศิริ(ผึ้ง)
มือถือ 062-654-1549 โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 615 โทรสาร 0-2158-6141
 

ข่าวอื่นๆ