359 views

รายการคนมันส์พันธุ์อาสา รายการที่เกิดขึ้นจากพลังของบรรดาอาสาสมัครที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้คน ในการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ให้เกิดขึ้น โดยการระดมความคิด การรวมพลัง ของกลุ่มคนที่มีใจรักต่องานจิตอาสา เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้ให้ เปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงอนาคต ซึ่งจากปีที่ผ่านมาได้ลงมือปฏิบัติภารกิจใน 22 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาได้ถึง 38 เครือข่าย และมีจิตอาสาเข้าร่วมในภารกิจต่างๆ ถึง 3,600 คน จากทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน เนื้อหาในรายการประกอบไปด้วยภารกิจที่หลายหลาก อาทิ ภารกิจอาสาเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญ , ภารกิจอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต , ภารกิจอาสาเพื่อชุมชน , ภารกิจอาสาเพื่อโบราณสถานและศาสนสถาน , ภารกิจอาสาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่จากภัยพิบัติ , ภารกิจอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม , ภารกิจอาสาเพื่อนักเรียนและโรงเรียนในที่ห่างไกล , ภารกิจอาสาเพื่อสัตว์ และภารกิจอาสาเพื่อผู้พิการ โดยมีเครือข่ายจิตอาสาพลังความดีลงปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับสังคม
ก้าวเข้าสู่ปี 2560 รายการคนมันส์พันธุ์อาสา ยังคงก้าวไปพร้อมกับปณิธานอันแน่วแน่ ที่ยังจะเดินทางถ่ายทอดเรื่องราวของคนกลุ่มจิตอาสา เพื่อเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตของสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือ

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด