677 views

ตอนนี้ผมและทีมงานคนมันพันธุ์อาสาเราเดินทางมาที่บ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร. ชุมชนชาวประมงที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์  โดยเฉพาะม้าน้ำ สัตว์ทะเลที่พบได้ยากแต่ที่ชุมชนแห่งนี้กลับมีให้เห็นมากมาย กระทั่งได้รับการขนานนามว่า.เป็นอ่าวทะเลแห่งม้าน้ำของประเทศไทย.ขณะเดียวกันอ่าวทะเลแห่งมาน้ำนี้ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์จับปลาและสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมและผิดวิธีจึงส่งผลให้จำนวนม้าน้ำในพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย.จากวิกฤตปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดการรวมตัวของอาสาสมัครชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพทำประมงในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดประชาคมวางแผนฟื้นคืนทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ.โดยเฉพาะภารกิจการอนุรักษ์เพื่อขยายจำนวนประชากรม้าน้ำให้อุดมสมบูรณ์กลับมาเป็นพื้นที่เมืองหลวงของม้าน้ำในประเทศอีกครั้งและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนควบคู่กันไปด้วยครับ.ติดตามภารกิจสร้างบ้านม้าน้ำและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์และขยายจำนวนประชากรม้าน้ำและสัตว์ทะเลของอาสาสมัครชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพทำประมง.และเครือข่ายอาสาสมัรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด