131 views

นับตั้งแต่รายการคนมันส์พันธุ์อาสาออกอากาศในปี 2560 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ของทางรายการเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดกิจกรรม ความคิด และจิตวิญญาณของเหล่าอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ด้วยความเชื่อว่า "พลังความดีเริ่มที่ตัวเรา"  ขณะเดียวกันเราก็มุ่งขยายเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนในสังคม.ก่อเกิดเป็นเครือข่ายพลังความดีเพื่ีอเชื่อมโยงแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ในปี 2560 ที่ผ่านมารายการคนมันพันธุ์อาสาร่วมกับเครือข่ายพลังความดีกลุ่มต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์และความคาดหวังเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของสังคม ทั้งเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญ.อาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.อาสาสมัครเพื่อดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่า อาสาสมัครเพื่อผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและสังคมสงเคราะห์.อาสาสมัครเพื่อเด็ก เยาวชนและการศึกษา.อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทอาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์วัด โบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอาสาสมัครเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติ
     วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมการทำงานในภารกิจต่างๆ ของอาสาแต่ละเครือข่ายตลอดปี 2560 ที่ผ่านมาเพื่อเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหา.บรรยากาศของความเสียสละ แบ่งปัน ทุ่มเท ของอาสาสมัครแต่ละพื้นที่ หลากหลายทั้งอาชีพและเพศวัยรวมถึงความสำเร็จและความประทับใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด