คนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ ๙

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย กษัตริย์ผู้วางรากฐาน และทิ้งแนวคิดการมีชีวิตที่ดี เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เราเป็นสุขอย่างยั่งยืน


 

ความตั้งใจ "คนค้นฅน อวอร์ด"

๑. คนค้นฅน อวอร์ด จะเป็นส่วนหนึ่งของการตอกย้ำแบรนด์ “คนค้นฅน” ในฐานะที่เป็นรายการโทรทัศน์รายการแรก ๆ ที่นำเสนอชีวิตของคนเล็ก ๆ ทว่ายิ่งใหญ่ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นคนผ่านหน้าจอโทรทัศน์
๒. ยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัททีวีบูรพา ในการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือของการสร้างสังคมที่ผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ และ ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของโมเดิร์นไนน์ ทีวี ในการสร้างสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
๓. เพื่อสร้างกำลังใจ ให้กับคนที่เป็นต้นแบบ และทำความดีให้กับสังคมและประเทศชาติ


คนค้นฅน อวอร์ด มีสาขารางวัลรวมทั้งสิ้น ๙ รางวัล ประกอบด้วย

๑.รางวัลเกียรติยศ
รางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการยอมรับจากสังคม หรือเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อการทำงานเพื่อสังคม และประเทศชาติ

๒.รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจ
รางวัลของบุคคลที่เป็นที่รู้จักจากการงาน หรือกิจกรรมแห่งชีวิตหรือการงานนั้น ได้จุดประกายให้กับผู้คนในสังคมลุกขึ้นมาทำความฝันหรือคุณงามความดีให้กับแผ่นดิน

๓.รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว
รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานอุทิศตนด้านสิ่งแวดล้อม คนหรือกลุ่มที่ต่อสู้ เพื่อประคับประคองรักษาพื้นที่สีเขียวของโลกใบนี้ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท

๔.รางวัลเยาวชนต้นแบบ
รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพลเมืองแห่งความหวังของชาติ เยาวชนผู้เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ ความกตัญญู ความขยันอดทน จิตอาสาและการทำเพื่อผู้อื่น การเป็นคนที่เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นต้น

๕.รางวัลนักสู้ผู้ไม่แพ้
รางวัลสำหรับนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ แม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการสู้เพื่อตนเอง หรือส่วนรวม แต่ที่สุดแล้วก็เพื่อนำไปสู่สังคม หรือโลกที่ดีกว่าเดิม

๖.รางวัลผู้ปิดทองหลังพระ
รางวัลสำหรับผู้ที่อุทิศตน ทำคุณงามความดีอยู่เบื้องหลังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงียบ ๆ โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใด ๆ

๗.รางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่
รางวัลของคนผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของการยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นบุคคลผู้ไม่ยอมให้ข้อจำกัดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกายฐานะทาง เศรษฐกิจ สังคม มาบั่นทอน หรือลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตนเอง

๘.รางวัลคนไทยใจอาสา
รางวัลสำหรับคนไทยทั้งประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีหัวใจแห่งจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สร้างคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดพลังในการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำความดีและความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นทำความดีให้กับคน ทุกเพศ ทุกวัย

๙.รางวัลคนต้นเรื่องแห่งปี
รางวัลที่ได้มาจากการโหวตของผู้ชมทางบ้าน สามารถโหวตได้ผ่านทาง ๒ ช่องทาง คือ ๑.ทางไปรษณียบัตร ตู้ปณ ๒๐๐ ปทจ.ลาดพร้าว ๒.ทาง www.tvburabha.com