เกี่ยวกับ ทีวีบูรพา

ทีวีบูรพา เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการประกอบธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยความเชื่อมั่นว่าสื่อโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญต่อสังคมโดยรวม รูปแบบรายการโทรทัศน์แต่ละรายการของทีวีบูรพา จึงผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เนื้อหาของแต่ละรายการนั้นจะต้อง ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ คิด และผลิต ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่คนดู ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางความรู้ ความคิด สังคม คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ทีวีบูรพายังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม เชิดชู ยกย่องผู้ที่ทำ ความดีแก่ส่วนรวม และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม

AWARDS