ร่วมงานกับเรา

ทีวีบูรพา รับสมัครกลุ่มคนเลือดใหม่-ไฟแรง เพื่อสร้างสรรค์
รายการสารคดีคุณภาพทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ(Editor)2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ(Editor)
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์,มัลดิมีเดีย หรื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ ความสามารถ ในการผลิตสื่อรายการในรูปแบบออนแอร์ ,ออนไลน์ ,คลิปสั้น,ไวรอลวีดีโอ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์  ขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีวินัย
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro , Adobe After Effects, Adobe Photoshop


CREATIVE รายการคนค้นฅน1 ตำแหน่ง

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์,มัลดิมีเดีย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
- มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทุกประเภท และสามารถเขียนบทโทรทัศน์ได้
- ชอบเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
มีทัศนคติดี ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี