สุขสันต์ กมลสันติโรจน์ (โป๊ป)เกิด วันที่  21  มีนาคม 2524
 
อายุ ปัจจุบัน  อายุ 34  ปี

 
 
ประวัติการศึกษา
 
ปี  2546 จบปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ปี  2549 จบปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติการทำงาน
 
ปี 2553 ผู้ประกาศข่าว ASTV
 
ปี 2554 -ปัจจุบัน Co-Producer รายการคนค้นฅน บจ.ทีวีบูรพา 
 
พิธีกร รายการคนค้นฅน