สุขสันต์ กมลสันติโรจน์ (โป๊ป)



เกิด วันที่  21  มีนาคม 2524
 
อายุ ปัจจุบัน  อายุ 34  ปี

 
 
ประวัติการศึกษา
 
ปี  2546 จบปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ปี  2549 จบปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติการทำงาน
 
ปี 2553 ผู้ประกาศข่าว ASTV
 
ปี 2554 -ปัจจุบัน Co-Producer รายการคนค้นฅน บจ.ทีวีบูรพา 
 
พิธีกร รายการคนค้นฅน