"กบจูเนียร์ปี10" ค้นหา Top 10 Topไทย ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ

ค้นหา Top 10 ยอดฝีมือเด็กไทย กับ Top 10 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ นำเสนอเรื่องราวความรู้ใกล้ตัวทั่วไทย อันเป็นที่สุด หรือ 1 ใน 10 ของประเทศ ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ!

2,938 views
"กบจูเนียร์ปี 10"
ค้นหา Top 10 ยอดฝีมือเด็กไทย
กับ Top 10 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ
นำเสนอเรื่องราวความรู้ใกล้ตัวทั่วไทย
อันเป็นที่สุด หรือ 1 ใน 10 ของประเทศ
ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ และคว้าเงินรางวัล
 
ไม่จำกัดอายุ ทั้งประถม มัธยม และอาชีวศึกษา
ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
สื่อวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบ
 
เน้นแปลกใหม่ แตกต่าง และไม่เหมือนใคร
พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ TV และ On Line
ชิงรางวัลและทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
เรื่องราวรอบๆตัว อันเป็นที่สุด และได้รับการจัดอันดับ
(โดยมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ)
เป็น 1 ใน 10 ในท้องถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือ 1 ใน 10
ของโลกก็ได้ ไม่ว่าจะสวยที่สุด อร่อยที่สุด น่าทึ่งที่สุด งดงามที่สุด
เก่งกาจที่สุด เจ๋งไอเดียเป็นเลิศ
ในเรื่องราวเหล่านี้
ที่สุดแห่งนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
ที่สุดแห่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สุดแห่งภูมิปั ญญาท้องถิ่น (อาหาร และ ผลิตภัณฑ์)
ที่สุดของคุณภาพชีวิต หรือ ที่สุดแห่ง Life Style
ที่สุดแห่งวิถีไทย ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

Top ไทย TOP 10
ใครจะเป็นที่ 1 ของประเทศ และคว้ารางวัลเงินสด
พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา
รวมมูลค่า 500,000 บาท
 
Top 10 ระดับภาค
● 24 ผลงาน/ 24 ทีม จาก Top 10 ระดับภาค ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุน
ผลิตสื่อ และได้รับสิทธิเข้าค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ เพื่อชิง
ตำแหน่ง TOP 10 ระดับประเทศ
 
Top 10 ระดับประเทศ
● รางวัล TOP 10 สื่อสร้างสรรค์แห่งปี ทุนการศึกษา
พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
TOP 1 สื่อสร้างสรรค์แห่งปีซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10
TOP 2 รองชนะเลิศอันดับ 1
TOP 3 รองชนะเลิศอันดับ 2
 
● รางวัล “ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม”
ทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
● รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต
ทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 บทยอดเยี่ยม ผลงานที่มีความโดดเด่นในเรื่อง หัวข้อ ประเด็น และ
เนื้อหา เลือกเรื่องได้ดีน่าสนใจ คมชัด และตอบโจยท์หัวข้อ และเรียบเรียง
เนื้อหาผ่านบทได้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อสื่อสาร ให้ผู้ชมฟังได้อย่างชัดเจน

 ถ่ายภาพยอดเยี่ยม
ผลงานที่มีความโดดเด่นในเรื่องภาพ องค์ประกอบของ
ภาพ และคุณภาพของ ภาพสวยงาม และเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะ
นำเสนอ และ ภาพนั ้นๆ สามารถทำให้ผลงาน มีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น
 
 ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ผลงานที่มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่อง เรียบเรียง
และนำด้วยภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พิธีกร เพลงประกอบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก รวมไปถึงเทคนิค หรือแอฟเฟคอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างมี
จังหวะ ลูกเล่น ลีลาที่เหมาะสม สอดคล้องและส่งเสริม ให้ผลงานชิ้นนั ้นๆ มี
ความน่าสนใจ ทัง้ เนื้อหาและรูปแบบ การนำเสนออย่างกลมกลืน
 
 เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม
ผลงานที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้เทคนิค
พิเศษในการสร้างสรรค์ผลงาน ทัง้ จากคอมพิวเตอร์ และ กล้อง เช่น
คอมพิวเตอร์กราฟิก / Animation / Stop motion / Special effect
ใช้อย่างมีความหมาย มีประโยชน์ สร้างสรรค์ สวยงาม และเหมาะสมกับ
การเล่าเรื่องนั้นอย่างแท้จริงแทรกภาพ ผลงานเด็กกบจูเนียร์
 
 พิธีกรยอดเยี่ยม
ผลงานที่มีพิธีกร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเล่าเรื่อง
อย่างลงตัว เหมาะสมและกลมกลืนกับเรื่อง และพิธีกรคนนั ้นมีทักษะ ความ
สามารถในการทำหน้าที่ อย่างโดดเด่นด้วย มีบทบาทสำคัญในการนำเรื่อง
สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับคนในเรื่องได้อย่าง ฉลาดแหลมคม มีปฏิภาณไหว
พริบที่ดี ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และที่สำคัญ
เป็นธรรมชาติสมวัยแทรกภาพ ผลงานเด็กกบจูเนียร์
 
 ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
ผลงานที่มีทีมนั กแสดงเป็นองค์ประกอบในการเล่า
เรื่อง สร้างสีสัน หรือ นำพาเรื่องราวได้อย่างลงตัว เหมาะสมและกลมกลืน
กับเรื่อง นั กแสดงแต่ละคนมี บทบาทและ เข้าถึงบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างดี เหมาะสม และน่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้ผลงานชิ้นนั ้นๆ มีความน่า
สนใจ เนื้อหาและรูปแบบ การนำเสนออย่างกลมกลืนแทรกภาพ ผลงานเด็กกบจูเนียร์

● รางวัล “ขวัญใจกบนอกกะลา”
ทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 
● รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา และประกาศนียบัตร
● ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
● ทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
และสื่อประชาสัมพันธ์ในเครือทีวีบูรพา (อาทิ Website , Facebook,Youtube)
.....

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 


 

ข่าวอื่นๆ