อวดดี-อาชีวะ 4 | ค้นหาสุดยอดผลงานของชาวอาชีวะ ลุ้นรางวัลกว่า 400,000 บาท

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 การประกวดสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4” เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท

2,128 views
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
การประกวดสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4” 

 
จากเด็กช่าง สู่นักคิด นักสร้างสรรค์  และนักสื่อสาร
อวด-ดี อาชีวะ  สื่อสร้างสรรค์ฝีมือนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่ สายตาคนไทยทั้งประเทศไทย 

การสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงบวกของชาว อาชีวศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเริ่มต้นจากชาวอาชีวศึกษา โดยชาวอาชีวศึกษา เพื่อชาวอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งชาวอาชีวศึกษาย่อมเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ และวิถีแห่งตน เข้าใจในเพื่อนต่างวิทยาลัย และเข้าใจในความเป็นผู้นําด้านวิชาชีพ
ของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย และโดดเด่นต่างกันไปในหลายๆ ด้าน ประกอบกับ
ปัจจุบันชาวอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวดีๆ ของชาวอาชีวศึกษา
สู่สาธารณชนภายนอกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านการเข้าถึงและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ และวิถีการรับรู้ตามช่วงวัยของชาวอาชีวศึกษา รวมไปถึง
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กําลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเลือกเส้นทางการศึกษาของตนเอง 

ดังนั้น การผลิตและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยฝีมือชาวอาชีวศึกษาเอง จึงเป็นเครื่องมือ และช่องทาง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
และการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษายังเป็นการให้โอกาสให้พื้นที่ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอาชีวศึกษา
ได้ผลิตและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การดําเนินการประกวดจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิต และเผยแพร่สื่อให้กับชาวอาชีวศึกษามากขนึ้อีกด้วย ผลงานจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของชาวอาชีวศึกษา
จึงเป็นผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับมืออาชีพ ที่จะนําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้สำหรับชาวอาชีวะที่อยากแสดงฝีมือในด้านการสื่อสาร แต่ไม่มีพื้นที่ ตอนนี้คุณมีโอกาสแล้ว
เวทีอวด-ดี อาชีวะ เวทีแห่งการสานฝัน

ข่าวอื่นๆ