โครงการสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019 หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน(ROAD SAFETY) ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

7,440 views
โอกาสมาถึงแล้ว!! เหล่านักประดิษฐ์
ผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
อย่าให้ความสามารถในตัวคุณ หยุดอยู่แค่ความฝัน!! 
 
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์  
Go Further Innovator Scholarship 2019
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน(ROAD SAFETY) 
ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท
 
 วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อสานต่อโครงการทุนการศึกษา เป็นปีที่5
2. เพื่อสะท้อนบทบาทของแบรนด์ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เท่าทันเทคโนโลยี
3. สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีเวทีความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และนำความรู้มาปรับใช้
 
ระยะเวลา
เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่ วันที่15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
 
รางวัลการประกวด
ระดับอาชีวะศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ
ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท
 
- รางวัลรองชนะเลิศ18 ทุน
ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท
 
ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ2 ทุน
ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท
 
- รางวัลรองชนะเลิศ18 ทุน
ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท 
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด 
1. กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. /อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จากทั่วประเทศ
2. สามารถส่งผลงาน ได้ทั้ง แบบเดี่ยว, แบบคู่ หรือ แบบทีม
3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล และลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์
4. ต้องเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีการประยุกต์ต่อยอด และเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ ตอบโจทย์หัวข้อ และต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา
5. ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator Scholarship 2019
ผ่าน Facebook : ฟอร์ด
Facebook : TVBurabha ทีวีบูรพา
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA
6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์
(ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจาก อาจารยที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่246/8 ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ10240 
วงเล็บมุมซอง(Go Further Innovator Scholarship 2019)

-พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com
-เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562
(ยึดตามตราประทับ ไปรษณีย์)ขั้นตอนการคัดเลือก 
1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกโครงงานจากเอกสารนาเสนอ ตามข้อกาหนด
-เอกสารต้องแสดงให้เห็นแนวคิดไอเดีย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการสื่อสารให้เข้าใจได้ชัดเจน
-พิจารณาแนวคิด ไอเดีย หลักการและเหตุผล ที่มีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้จริง
-คัดเลือกโครงงานที่เหมาะสม จำนวน 20 โครงงาน
2. คณะกรรมการคัดเลือกจากการนำเสนอ (Pitching)โดยเจ้าของโครงงาน จำนวน 20 โครงงาน
 
เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ 
1. ความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องเหมาะสมกับคอนเซ็ปต์
2. วิธีการนำเสนอชัดเจน สื่อสารได้ตรงประเด็น มีข้อมูลสนับสนุน
3. มีแนวโน้มการต่อยอดพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นามาแก้ปัญหาได้จริง
เกณฑ์การพิจารณา 
คุณลักษณะจำเพาะของนวัตกรรม มีดังนี้
1. สร้างสรรค์ แก้ปัญหาอุบัติเหตุ เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)
2. ผลงานมีคุณภาพ
3. ประหยัดและปลอดภัย
4. นวัตกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. นำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้สิ่งประดิษฐ์มีความอัจฉริยะ
 
แนวทางการพิจารณาคะแนน 
รอบที่ 1 รอบโครงงาน 
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา / คุณประโยชน์
-ความปลอดภัย
-การประยุกต์ใช้ ส่วนประกอบ (ประหยัด )
- นวัตกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- นำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้สิ่งประดิษฐ์มีความอัจฉริยะ
 
รอบที่ 2 การนาเสนอ 
1. คุณประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ (เมื่อพัฒนาจากโครงงานแล้วสามารถนำมาพัฒนาใช้งานได้จริง)
2. การจัดการ การทำงานเป็นทีม แผนการทา งาน การตรงเวลา 

โครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก 20 ทีม ต้องเตรียมงานนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในรูปแบบที่ตนถนัด
และมั่นใจว่าจะพิชิตใจกรรมการได้ การนำเสนอ สามารถทำได้ในรูปแบบ สิ่งประดิษฐ์ วีดีโอสาธิต การแสดง การพูดประกอบ Presentation 
พร้อมเตรียมข้อมูลในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการพัฒนา ให้ชัดเจนและเห็นแนวโน้มในการต่อยอดโครงงานให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้จริง
 
ผู้ส่งโครงงานต้องร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงาน ( Pitching) ต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา
เพื่อตัดสินหาผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
วันนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (Go Further Pitch Day) เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 17.00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 
อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)
ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ