ความรู้พื้นฐาน กับ ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ

2,490 views
นิติธรรมวินิจฉัย สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ


สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๗/๒๕๕๕ ประมวลรัษฎากร
มาตรา  ๔๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ประกอบมาตรา  ๕๗ตรี  และมาตรา  ๕๗เบญจ  ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย รัฐธรรมนูญ

สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑
การตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ.  .... ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ข่าวอื่นๆ