โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 5”

จากเด็กช่าง สู่นักคิด นักสร้างสรรค์ และนักสื่อสาร อวด-ดี อาชีวะ สื่อสร้างสรรค์ฝีมือนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศไทย

2,815 views
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 5
 
จากเด็กช่าง สู่นักคิด นักสร้างสรรค์  และนักสื่อสาร
อวด-ดี อาชีวะ สื่อสร้างสรรค์ฝีมือนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวอาชีวศึกษาสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศไทย

 
การสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวอาชีวศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพนั้น จะต้องเริ่มต้น จาก ชาวอาชีวศึกษา โดยชาวอาชีวศึกษา เพื่อชาวอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งชาวอาชีวศึกษาย่อมเข้าใจ ในอัตลักษณ์และวิถีแห่งตน เข้าใจในเพื่อนต่างวิทยาลัย
และเข้าใจในความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพ ของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายและโดดเด่นต่างกันไป ในหลายๆ ด้าน ประกอบกับ ปัจจุบันชาวอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวดีๆ ของชาวอาชีวศึกษา
สู่สาธารณชนภายนอกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านการเข้าถึงและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและวิถีการรับรู้ตามช่วงวัยของชาวอาชีวศึกษา รวมไปถึงเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเลือกเส้นทางการศึกษาของตนเอง
ดังนั้น การผลิตและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยฝีมือชาวอาชีวศึกษาเอง จึงเป็นเครื่องมือและช่องทาง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และการ ประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษายังเป็นการให้โอกาสให้พื้นที่ส่งเสริมสนับสนุน และสร้าง แรงบันดาลใจให้ชาวอาชีวศึกษา ได้ผลิตและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  การดำเนินการประกวดจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตและเผยแพร่สื่อให้กับ ชาวอาชีวศึกษามากขึ้นอีกด้วย ผลงานจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ของชาวอาชีวศึกษา จึงเป็นผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับมืออาชีพที่จะนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
 
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ให้กับชาวอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเกี่ยวกับการศึกษาสายวิชาชีพที่มุ่งมั่นสู่การมีงานทำ สร้างงานสร้างอาชีพได้หลังจากสำเร็จการศึกษาตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. เพื่อให้ชาวอาชีวศึกษาสามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สาธารณชนมีต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านการศึกษาสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้บุตรหลานเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้น
 
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
          1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที สร้างขึ้นจากเรื่องจริง หรือดัดแปลง หรือได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง ชีวิตจริง หรือการเรียนการสอนจริงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา
          2. ผลิตโดยนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จำนวนทีมละไม่เกิน 10 คน  (รวมที่ปรึกษา)
          3. เนื้อหาของผลงาน สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่โครงการฯ กำหนด
          4. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในเวลาที่กำหนด พร้อมภาพเบื้องหลังการผลิต
          5. ส่งเอกสารประกอบผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
              - ชื่อ นามสกุล สาขาหรือคณะที่เรียน / ตำแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์
              - หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
              - ที่มา และวัตถุประสงค์ของผลงานที่ผลิตขึ้น พร้อมเรื่องย่อ ภาพเบื้องหลัง
 
เนื้อหาของภาพยนต์ และสารคดี
1.  “คนช่างสร้างชาติ”
       ชาวอาชีวศึกษาหรือที่เรียกว่า “คนช่าง” ทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน ผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือเชิงช่างจากการเรียนสายอาชีวศึกษา และได้นำองค์ความรู้ และทักษะ เชิงช่างนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบอาชีพ
      หรือประกอบกิจกรรม สร้างคุณงามความดี เพื่อ ประโยชน์สาธารณะอันนำไปสู่การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม และ เศรษฐกิจและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
2.  “สุดยอดนวัตกรรม”  
     สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่ถูกประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา โดยบุคลากรและองค์ความรู้สายอาชีวศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งต่อ ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สนับสนุนภาคเกษตรกรรม             อุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า การบริการ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในวงกว้างได้อย่างแท้จริง  
3. “จิตอาสาอาชีวะ”  การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ ต่างๆ ทั้งโดยส่วนตัว หมู่คณะ หรือวิทยาลัย ในนามชาวอาชีวศึกษา โดยใช้วิชาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ เป็นส่วนประกอบในการ สร้างประโยชน์หรือสร้างความสุขของสาธารณะด้วยความเสีย
สละประโยชน์สุขส่วนตัวโดยไม่ได้ คาดหวัง หรือรับผลประโยชน์ตอบแทน
4. “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต”
    เรื่องราวชีวิตของชาวอาชีวศึกษาที่ได้รับ “โอกาสและการเปลี่ยนแปลง” จากการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพหรือระบบการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาจนก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างหักเหชัดเจนกับตนเอง คนรอบข้าง และ/หรือ  ครอบครัวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขอย่างชัดเจน

รางวัลสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา
1.  รางวัล “สุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ 5”
      1.1 รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล          50,000  บาท
      1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล          40,000 บาท
      1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล          30,000  บาท
2.  รางวัล “ผลงานยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา”
      2.1 คนช่างสร้างชาติ                เงินรางวัล          30,000  บาท
      2.2 สุดยอดนวัตกรรม               เงินรางวัล          30,000  บาท
      2.3 จิตอาสาอาชีวะ                  เงินรางวัล          30,000  บาท
      2.4 อาชีวะเปลี่ยนชีวิต              เงินรางวัล          30,000  บาท
3.  รางวัล “ผลงานยอดเยี่ยมด้านการผลิต”
      3.1 บทยอดเยี่ยม                   เงินรางวัล          20,000  บาท
      3.2 ถ่ายภาพยอดเยี่ยม           เงินรางวัล          20,000  บาท
      3.3 ลำดับภาพยอดเยี่ยม         เงินรางวัล          20,000  บาท
      3.4 พิธีกรยอดเยี่ยม                เงินรางวัล          20,000  บาท
      3.5 นักแสดงยอดเยี่ยม           เงินรางวัล          20,000  บาท
4. รางวัล ขวัญใจชาวอาชีวศึกษา หรือ Popular Vote   เงินรางวัล          20,000  บาท
           (จากการเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์)
5. รางวัล ขวัญใจกรรมการ                                        เงินรางวัล          20,000  บาท
                                                     
              o   ทุกรางวัลได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
o   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนได้รับประกาศนียบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกาศรางวัล


 

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา (ความยาว 5 นาที)
อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม
ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย
ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
*** หมดเขต ส่งผลงานรอบแรก 24 มกราคม 2563
> การอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
วันที่ 7 – 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
*** หมดเขต ส่งผลงานรอบสอง 25 กุมภาพันธ์ 2563
> งานประกาศรางวัลสุดยอดผลงาน อวด – ดี อาชีวะ 5
วันที่ 18 มีนาคม 2563
*** สอบถามรายละเอียด : คุณวฤณพร บุญญฤทธิ์พูลศิริ (ผึ้ง)
มือถือ 095 – 145 – 4566
โทร. 0 – 2158 – 6122 ต่อ 615
E-mail : rcheewa.tvb@gmail.com
 

ข่าวอื่นๆ