อบรมเชิงปฏิบัติการ "อวด-ดี อาชีวะ 5"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อวด-ดี อาชีวะ 5" ภายใต้โครงการค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 กิจกรรมสัญจร

4,066 views
นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อวด-ดี อาชีวะ 5" 
ภายใต้โครงการค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง)
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ได้แสดงศักยภาพ สื่อสารเรื่องราวดีๆ
ของอาชีวศึกษาสู่สายตาสาธารณชน
โดยมีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
อ.สุนันทา พลโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งครู อาจารย์ สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา กว่า 400 คน
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี


https://web.facebook.com/pg/AuaddeeRcheewa/photos/?tab=album&album_id=2413540762219482

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฎิบัติการ (ภาคอีสาน)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

https://web.facebook.com/pg/AuaddeeRcheewa/photos/?tab=album&album_id=2409056589334566

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา (ความยาว 5 นาที)
อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม
ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย
ชิงรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
.
4 เนื้อหาของภาพยนตร์และสารคดีในการผลิตผลงาน

1.“คนช่างสร้างชาติ”
ชาวอาชีวศึกษาหรือที่เรียกว่า “คนช่าง”
ทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน ผู้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะฝีมือเชิงช่างจากการเรียนสายอาชีวศึกษา
และได้นำองค์ความรู้ และทักษะ เชิงช่างนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจกรรม สร้างคุณงามความดี
เพื่อประโยชน์สาธารณะอันนำไปสู่การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม
และเศรษฐกิจและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

2.“สุดยอดนวัตกรรม”
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่ถูกประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์
และพัฒนา โดยบุคลากร และองค์ความรู้สายอาชีวศึกษา
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ทั้งต่อ ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ
สนับสนุนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และธุรกิจการค้า การบริการ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ
ในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

3.“จิตอาสาอาชีวะ”
การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการฯ ต่างๆ ทั้งโดยส่วนตัว หมู่คณะ
หรือวิทยาลัย ในนามชาวอาชีวศึกษา
โดยใช้วิชาความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ
เป็นส่วนประกอบในการสร้างประโยชน์
หรือสร้างความสุขของสาธารณะ
ด้วยความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวโดยไม่ได้คาดหวัง
หรือรับผลประโยชน์ตอบแทน

4.“อาชีวะเปลี่ยนชีวิต”
เรื่องราวชีวิตของชาวอาชีวศึกษาที่ได้รับ “โอกาสและการเปลี่ยนแปลง”
จากการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ
หรือระบบการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา
จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหักเหชัดเจนกับตนเอง
คนรอบข้าง และ/หรือ ครอบครัวสู่คุณภาพชีวิตที่ดีงาม
และมีความสุขอย่างชัดเจน

รางวัลผลงานยอดเยี่ยมด้านการผลิต เงินรางวัล 20,000 บาท
- บทยอดเยี่ยม
- ถ่ายภาพยอดเยี่ยม
- พิธีกรยอดเยี่ยม
- นักแสดงยอดเยี่ยม

รางวัลขวัญใจชาวอาชีวศึกษา ( Popular Vote ) เงินรางวัล 20,000 บาท
(จากการเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์)

รางวัล ขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 20,000 บาท

*** ทุกรางวัลได้รับโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนได้รับประกาศนียบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกาศรางวัล

*** หมดเขต ส่งผลงานรอบแรก 24 มกราคม 2563

> การอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
วันที่ 7 – 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
*** หมดเขต ส่งผลงานรอบสอง 25 กุมภาพันธ์ 2563

> งานประกาศรางวัลสุดยอดผลงาน อวด – ดี อาชีวะ 5
วันที่ 18 มีนาคม 2563

*** สอบถามรายละเอียด : คุณวฤณพร บุญญฤทธิ์พูลศิริ (ผึ้ง)
มือถือ 095 – 145 – 4566
โทร. 0 – 2158 – 6122 ต่อ 615
E-mail : rcheewa.tvb@gmail.com

 

ข่าวอื่นๆ