views

รายการคนค้นฅนตอนนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่จะร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-พลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ภายใต้สารคดีชุดพิเศษ “๙เมืองที่พ่อสร้างก้าวย่างที่ลูกตาม” ว่าด้วยเรื่องราวของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ผ่านงานด้านสุขภาวะ ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงในชีวิต ความเป็นอยู่และความมั่นคงด้านสุขภาพ ผ่าน ๙ เมืองที่พ่อสร้างเป็นต้นแบบ และน้อมนำสานต่อพระราชปณิธานมาขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ โดยเริ่มเปิดเมืองแรกที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และก่อตั้งโครงการพระราชดำริ เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับราษฎรถึง ๒๒ โครงการ แต่เหมือนยิ่งผู้คนพัฒนามีความเจริญมากขึ้น สุขภาพของผู้คนกับแย่ลง
ที่อำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรีมีประชากรประมาณ ๘๔,๐๐๐ กว่าคน ส่วนใหญ่ทำเกษตรมักมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับรสนิยมการบริโภคของคนเพชรบุรีที่ชอบรสหวาน มัน เค็มอย่างหนัก จนพบผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกว่า ๑๖,๐๐๐ คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุประกอบไปด้วยโรค เบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ ภารกิจนี้จึงเป็นของโรงพยาบาลท่ายาง และเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะเป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนเล็ก ๆ ที่ขาดแคลนและเต็มไปด้วยข้อจำกัด แต่ก็สามารถวางยุทธศาสตร์ในการให้บริการเกินกว่าโรงพยาบาลชุมชนทั่วไป การสร้างแผนกสำคัญในการเยียวยา ไต ตา ขาเทียมที่มาจากการเห็นความทุกข์ของผู้ป่วยเป็นพลังในการขับเคลื่อนจนสำเร็จ เชื่อมโยงงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกที่ดึงการมีส่วนร่วมของ รพ.สต. อบต. หน่วยงานอื่น ๆ ตลาดจนภาคประชาสังคมเข้ามาขับเคลื่อนงานสุขภาพเชิงรุกเข้าไป ก่อเกิดนวัตกรรมการคัดกรองโรค ศูนย์สุขภาพชุมชน และการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งคนชราและคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งตรัสไว้ว่า “เมื่อจะทำงาน อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์” 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด