views

“ เพราะเชื่อว่าคนทุกคนมีความแตกต่าง และในความแตกต่างทุกคนล้วนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ” ด้วยความเชื่อนี้ ทำให้ครูเขียว จิรารัตน์ ล่องจ๋า ใ ช้ความกล้าที่จะลุกขึ้นมาปลุกพลังในตัวของเด็กพิเศษในโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เด็กที่หลายคนมองว่าไม่มีวันที่จะพัฒนาได้ แต่สิ่งที่ครูเขียวมองเห็นความงอกงามในตัวเด็ก ๆ คือ เขาสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมได้ ไม่ต่างจากเด็กปกติ ครูจึงใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็กพิเศษกลุ่มนี้ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน คำว่าทุ่มเทในเวลาเรียนจึงดูไม่เพียงพอกับการดูแลเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ในช่วงวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ บ้านหลังเล็ก ๆ ของครูเขียวจึง “ศูนย์การเรียนรู้นอกเวลาเรียน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ได้มาทำกิจกรรมเสริมทักษะในชีวิตมายาวนานกว่า 10 ปี 
สิ่งที่ครูพาเด็กคิดและทำไม่ใช่วิชาความรู้ที่จะไปสอบแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเติมวัคซีนชีวิตให้กับพวกเขาด้วยการพาลงพื้นที่ในชุมชนทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งห้องเรียนนอกเวลาเรียนไม่ได้จำกัดพื้นที่ แต่มันสามารถจะออกไปเรียนรู้ได้ทุกพื้นที่ ปั่นจักรยานเก็บขยะในหมู่บ้าน ทำฝายกักเก็บน้ำรอบ ๆ หมู่บ้าน หรือแม้กระทั้งแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นการทำงานที่ประสานความร่วมมือของคนในชุมชน เพราะครูเขียวเชื่อว่าวันหนึ่งในภายภาคหน้า คนกลุ่มนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แม้จะมีครูหรือไม่มีก็ตาม 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด