views

คนค้นฅน สัปดาห์นี้เป็นซี่รี่ย์พิเศษ  “๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” ซึ่งเป็นเรื่องราวของเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี  อีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่มีความเข้มแข็งและเห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ในการผนึกกำลังดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทั้งอำเภอ  จนเกิดเป็นวัฒนธรรม “คนแก่งคอย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งแต่ละภาคส่วนต่างมองความทุกข์ยาก ความเดือนร้อน ของชีวิตคน ๆ หนึ่ง เป็นเรื่องที่ควรลุกขึ้นมาดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งความเกื้อกูล  ความเห็นอกเห็นใจ และนำมาสู่การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  จนสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  ติดตามเรื่องราวความงดงามและน่าประทับใจของเมือง   แก่งคอยได้ในคนค้นฅน ซีรี่ย์ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม ชุด “คนแก่งคอย ไม่ทอดทิ้งกัน”
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด