views

คนค้นฅน สัปดาห์นี้เป็นซี่รี่ย์พิเศษ  “9 เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม” ซึ่งเป็นเรื่องราวของเมืองอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบที่ขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพ ได้ไกลกว่ามิติด้านสาธารณสุขและก้าวข้ามจากเขตรั้วโรงพยาบาลและสุขภาพแบบรักษาโรค มาเป็นการดูแล“สุขภาพ” ที่เน้นในเรื่องวิถีชีวิตและปากท้อง  ซึ่งพวกเขาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหามิติเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต เปลี่ยนจากการ “ซ่อมสุขภาพ” เป็นการ “สร้างสุขภาพ” ด้วยการผนึกกำลังของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ลุกขึ้นมาร่วมกันสร้าง “สุขภาวะที่ดี” ขึ้นในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด