views

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี.พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ครอบคลุม 4 ตำบลในเขตของ อ.ชัยบาดาล.ลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงชันสองลูกเชื่อมต่อเขาสมโภชน์จึงมีความสำคัญทั้งด้านงานอนุรักษ์และศึกษาวิจัยทั้งชนิดของพืชพันธุ์และประเภทของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผาจำนวนมากแต่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีเขาสมโภชน์และพื้นที่โดยรอบต่างต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง ขาดแคลนทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลียงผา ที่ต้องลงจากภูเขาสูงเข้ามายังชุมชนและพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้าน เพื่อหาแหล่งน้ำและอาหารในการดำรงชีวิตจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างชาวบ้านกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลียงผารอบเขาสมโภชน์ จากปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพะเลียงผาในช่วงฤดูแล้งที่เขาสมโภชน์ จึงเกิดการรวมตัวของอาสาสมัครเครือข่ายนักอนุรักษ์และคนรักสัตว์ป่าในนาม ฅ.คนทำทางรวมถึงอาสาสมัครศิลปินนักแสดงสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าอย่างโน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ. ที่จะร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์สร้างบ่อน้ำให้เลียงผาและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหาร ณ ภูเขาที่มีความสูงชัน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าแห่งนี้.ติดตามภารกิจสร้างบ่อน้ำให้เลียงผาที่เขาสมโภชน์ของโน้ส วัชรบูล ลี้สุวรรณ และเครือข่ายอาสาสมัคร ฅ.ทำทาง ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด