views

คนมันส์พันธุ์อาสาเดินทางมาที่ อ.แม่อาย อำเภอที่อยู่เหนือสุดของจ.เชียงใหม่ ติดกับจ.เชียงรายและประเทศพม่า.พื้นที่กลุ่มอำเภอทางตอนเหนือของจ.เชียงใหม่อย่างอำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของจ.เชียงใหม่และภาคเหนือ.แต่อดีตที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ต่างเคยประสบปัญหาการชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง.ส่งผลต่ออาชีพ การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่.จึงเป็นที่มาของการเกิดฝายหลวงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากแนวทางพระราชดำริการสร้างฝายหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำ จึงเกิดการผนึกกำลังของภาคส่วนต่างๆ โดยความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงโดยกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายปกครอง เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครกลุ่มชมรมต่างๆ ถือเป็นต้นแบบการจัดการน้ำระดับรากหญ้า ที่แก้ไขจากต้นทางของปัญหา เน้นพึ่งตนเองและมุ่งสร้างพลังการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม เรียนรู้และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่.พี่น้องประชาชนที่นี่จึงเป็นนักสร้างฝายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่กระทั่งวัยชรา  อีกทั้งไม่เพียงสร้างฝายเพื่อมีน้ำไว้ใช้และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า. แต่พวกเขายังทำหน้าที่รักษาทุกชีวิตของคนที่อยู่กลางน้ำแลปลายน้ำ ทั้งพื้นราบและในเมือง
  ติดตามภารกิจสร้างฝายหลวงเพื่อฟื้นคืนชีวิตและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ โดยกองทัพภาคที่  3 ร่วมกับอาสาสมัครพี่น้องประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่อ.แม่อายและอ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.ได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด