views

อำเภอนาทวี พื้นที่เล็ก ๆ ในจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อครั้งอดีต  แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด แต่แนวทางที่พระองค์ทรงสร้างเป็นแบบอย่างให้คนนาทวีได้เดินตามยังคงเป็นหลักยึดของชีวิตของคนนาทวีเรื่อยมา ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ มากมายภายใต้สังคมที่ขยายตัว การยึดหลักศาสตร์พระราชามาน้อมนำเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เรื่องของการดำรงชีวิต  สุขภาพ และคุณภาพชีวิต  โดยผสานความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารรูปแบบของการพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นฐาน คิดจากภาพใหญ่และนำไปสู่การปฏิบัติในภาพเล็ก จนขยายวงกว้างออกไป  ผ่านกระบวนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน   ทำให้หลายปัญหาหลายอย่างของคนหลายกลุ่มได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ถูกทาง และถูกเวลา ทั้งคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ  
 สังคมของคนนาทวีในวันนี้จึงเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาไปพร้อม ๆ กันในแต่ละด้าน   ติดตามชมเรื่องราวของชุมชนต้นแบบที่เดินตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวิถีและผู้คนได้ในรายการคนค้นฅน
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด