views

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อำเภอเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นต้นแบบด้านการดูแลคุณภาพชีวิตในระบบสุขภาพอำเภอด้วยการน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ริเริ่มและลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งปัญหาสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ และการจัดการปัญหาขยะผสานความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งมหาดไทย สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานเอกชนที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณีที่เรียบง่ายงดงามและมีเอกลักษณ์สืบต่อยังรุ่นลูกหลาน จนทำให้ทุกวันนี้คนในอำเภอบ้านโฮ่งสามารถพึ่งพาและจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ติดตามเรื่องราวของเมืองต้นแบบ บ้านโฮ่ง วัฒนธรรมสร้างสุขในรายการคนค้นฅน
 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด