views

สารคดีชุดพิเศษ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแนวทาง มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ หรือที่เรียกว่า District Health Board เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพและที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และยังมีการร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บนหลักการที่ว่า พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและสำหรับเมืองต้นแบบของระบบสุขภาพอีกแห่งหนึ่งที่ถูกนำเสนอผ่านรายการ คนค้นฅน นั่นคือ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่ามาช้านาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอหล่มเก่า จึงได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสที่ทุกพระองค์ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหล่มเก่าให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ “เครือข่ายสุขภาพแห่งความสุข เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ” อำเภอหล่มเก่าจึงเป็นเมืองตัวอย่างเมืองหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้เห็นอย่างที่เป็นรูปธรรม นั่นก็เพราะว่ามีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการสร้างกลไกของเครือข่ายที่ประสานการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองที่มีความเข้าใจในหลักการเป็นอย่างยิ่ง ในการนำพาตัวเองไปมีส่วนร่วมในทุกมิติ นายอำเภอที่ทำหน้าที่ในการดูแลฝ่ายปกครองท้องถิ่นทั้งอำเภอร่วมมือร่วมใจจับมือกับสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อร่วมกันค้นหา “ทุกข์ของคนหล่มเก่า” ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาจนได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพของประชาชนอำเภอหล่มเก่า 12 ปัญหา และคัดเลือกประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตอบสนองต่อนโยบาย มีความเป็นไปได้ในการแก้ไข และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงได้ออกมาเป็น  4 หัวข้อหลักที่ส่งผลให้คนหล่มเก่าเป็นทุกข์ “เพื่อเตรียมคนหล่มเก่าให้มีคุณภาพที่ดี พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้” ภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่มีนายอำเภอเป็นหัวเรือใหญ่ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอของประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ในซีรี่ย์ชุดพิเศษ ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม กับซีรี่ย์ชุดที่ ๙ ที่ชื่อว่า “หล่มเก่า แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในรายการ ‘คนค้นฅน’ 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด