views

ซีรี่ย์คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน เป็นเรื่องราวของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนปัญหา ค้นหาทางออก เพื่อส่งต่อทางรอดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของคนในชุมชน ซึ่งพื้นที่แรกคือ อำเภอละงู อำเภอเล็ก ๆ อำเภอหนึ่งของจังหวัดละงู ซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ เหมือนกับหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนละงูดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด นั่นก็คือ การมองปัญหาร่วมกัน ลุกขึ้นมาร่วมมือกันแก้ปัญหา เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ของคนเล็ก ๆ ในชุมชน ที่เรียนรู้จากปัญหาและข้อผิดพลาด แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพียงลำพัง แต่เป็นการรวมพลังจากคนที่มีกำลังมากกว่า รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยพยุงตนที่แข้งแรงน้อยกว่า ให้ลุกขึ้นมาอย่างมีพลังและก้าวไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในเรื่องของสุขภาพ ความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน เศรษฐกิจที่ก้าวไปพร้อม ๆ กับวิถีรากเหง้าของชุมชนดั้งเดิมของคนละงู คนเล็ก ๆ ในสังคมเล็ก ที่อำเภอละงู จะสะท้อนเรื่องราวของพลังเล็ก ๆ ที่หลอมรวมกันเพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน และพึ่งพาตัวเองได้อย่างไร สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ลุกขึ้นมาสร้างชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็งอย่างที่พวกเขากำลังทำอยู่ได้มากน้อยแค่ไหน

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website :
http://tvbdna.com
Facebook :
https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook :
https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv :
https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram :
https://instagram.com/tvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด